ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНА

ТзОВ "АЛЬЯНС-ЕКОРЕСУРС" ПРОПОНУЄ:

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНА

В Україні відбувається активне формування і розвиток ринку нерухомості, який фактично відображає усі проблеми економіки. Він характеризується нерівномірним розвитком своїх окремих сегментів, недосконалою законодавчою базою і поки що невисокою інвестиційною ліквідністю громадян і юридичних осіб.
Оцінка майна та майнових прав - це процес визначення їх вартості у відповідності з процедурами, визначеними положеннями (національними стандартами), затвердженими Кабінетом Міністрів України, методиками та іншими нормативно-правовими актами, затвердженими Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України.
Оцінка майна та майнових прав проводиться:
• за згодою сторін договору;
• за вимогою однієї із сторін договору;
• у випадках обов’язковості проведення оцінки, встановлених законодавством (ст.7 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність” № 2658-III від 12.07.2001 р.);
• за рішенням суду;
• для досудового вирішення майнових спорів.
Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання та замовником оцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна. Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності. Вимоги до змісту звіту про оцінку майна, порядку його оформлення та рецензування встановлюються положеннями (національними стандартами) оцінки майна. Зміст звіту про оцінку майна повинен містити розділи, що розкривають зміст проведених процедур та використаної нормативно-правової бази з оцінки майна. Акт оцінки майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна, здійсненої суб’єктом оціночної діяльності - органом державної влади або органом місцевого самоврядування самостійно. Якщо процедурами з оцінки майна для складання акта оцінки майна передбачене попереднє проведення оцінки майна повністю або частково суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання, звіт про оцінку такого майна додається до акта оцінки майна. Акт оцінки майна підлягає затвердженню керівником органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України. Фонд державного майна України повинен сприяти створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку оцінювачів. Професійна підготовка оцінювачів складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змісту навчальних програм підлягають обов’язковому погодженню Наглядовою радою з питань оціночної діяльності. Фонд державного майна України та саморегулівні організації оцінювачів спільно здійснюють контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів. Оцінювачі зобов’язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.
Проведення оцінки є обов’язковим у випадках:
• передачі майна під заставу;
• оподаткування майна та визначення розміру державного мита у відповідності з законом;
• переоцінки основних засобів для цілей бухгалтерського обліку;
• визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо в зазначене товариство вкладається майно створення підприємств (господарських товариств) на основі державного або комунального майна;
• господарських товариств з державною (комунальною) часткою майна, а також у випадку виходу (виключення) учасника або засновника зі складу такого товариства;
• передачі в оренду;
• реорганізації, банкрутстві, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часток комунального майна);
• виділення або визначення частки майна в спільному майні, яке містить державну (комунальну) частку;
• приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законодавством, оренди, міни, страхування державного (комунального) майна, а також повернення цього майна на основі рішення суду;
• визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
• в інших випадках за рішенням суду або у зв’язку з необхідністю захисту громадських інтересів.
Експертна оцінка – процедура визначення вартості майна, майнових і немайнових прав, нематеріальних активів і бізнесу. При оцінці об’єкта враховуються багато факторів: місце розташування, наявність і якість інфраструктури, вартість прав оренди на землю, технічний стан будівлі та ін.
Експертна оцінка проводиться для фізичних і юридичних осіб за наступними напрямками:
1) оцінка нерухомості, в тому числі: житлової (квартир, котеджів, індивідуальальних будинків - для продажу, застави, викупу, страхування); комерційної (офісів, готелів, складів, магазинів, кафе, барів);
2) оцінка об’єктів комунальної власності для визначення орендної плати та для викупу;
3) оцінка машин, передавальних пристроїв та обладнання;
4) оцінка автотранспортних засобів;
5) оцінка цілісних майнових комплексів, цінних паперів та нематеріальних активів;
6) оцінка податкової застави;
7) оцінка пакетів акцій ВАТ для внесення в статутний фонд;
8) оцінка об’єктів незавершеного будівництва ВАТ для подальшого відчуження;
9) оцінка об’єктів ВАТ для купівлі-продажу;
10) оцінка промислової нерухомості (заводських будівель і споруд);
11) оцінка незавершеного будівництва;
12) оцінка об’єктів інтелектуальної власності.
На сьогоднішній день реальну вартість об’єкта визначають різноманітні фактори: від загальних соціально-економічних умов до багатьох специфічних властивостей об’єкта оцінки. І тільки досконале знання і облік цих факторів дозволяє отримати об’єктивну інформацію для прийняття правильних рішень…

ВІД ІДЕЇ ДО ГОТОВОГО ПРОДУКТУ

0663964264
0980629332
alians_eco@yahoo.com
0342 527-545 факс
Skype: volodymyr.trush1


Завантажити в форматі Word:

Причіплений файлРозмір
ekspertna_ocinka_majna.jpg44.28 КБ
ekspertna_ocinka_majna.doc35 КБ